Loop Space, Supersymmetry and Index Theory

Jul 17-21, 2017@Chern Institute of Mathematics, Tianjin, China

 

 

 


Organizing Committee:

 

Weiping Zhang (chair, Tianjin)

Huitao Feng (Tianjin)

Fei Han (Singapore)

Xiaonan Ma (Paris)

 

 


Participants:

 

Dominik Absmeier

Francesco Bei

Peter Bouwknegt

Jochen Bruening

Ulrich Bunke

Xianzhe Dai

Batu Gneysu

Man Ho Ho

Rung-Tzung Huang

Gerd Laures

Yoonweon Lee

Matthias Lesch

Ping Li

Qin Li

Yihan Li

Bo Liu

Bingxiao Liu

Kefeng Liu

Wen Lu

George Marinescu

Varghese Mathai

Juan Orduz

Jinsung Park   

Markus J. Pflaum

Yu Qiao

Ken Richardson

Urs Schreiber*

Shu Shen*

Asilya Suleimanova

Xiang Tang

Konrad Waldorf

Bailing Wang*

Hang Wang

Yong Wang

Zhiwei Wang

Zuoqin Wang

Siye Wu

Yijun Yao*

Takahiko Yoshida

Jianqing Yu

Yeping Zhang

Yongheng Zhang

Jialin Zhu

Yifei Zhu

 

* to be confirmed

 


 

About Chern Institute

 

Chern Institute of Mathematics (CIM) was founded through the initiative of the late Professor Shiing-Shen Chern, who was also the first director of the Institute until 1992. The institute is located in Nankai University at Tianjin, China.

 

††††

††††††† Main Hall, Nankai University††††††††††††††††††††† Lake Xinkai, Nankai University

 

†† †††††††††††

†††††††† Old Library, Nankai University†††††††††††††††††††† Shiing-Shen Hall, Chern Institute

 

 

††††††††††††††††††††††† Prof. Chernís tomb


 

About Tianjin

 

Tianjin is the third biggest city and one of the four province-level cities in China. It is southeast to Beijing and it takes about half hour from Beijing to Tianjin by high speed train.††